BEJO DUKA
Departamenti i Fizikës
Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës
Adresa e E-mail-it: bejo.duka@fshn.edu.al; bejo.duka@ unitir.edu,al
 

CURRICULUM VITAE

dapoxetine

dapoxetine

Titulli: Profesor
Grada shkencore: Doktor i Shkencave
Diploma: Fizikan
 
Pozita aktuale:
Pedagog me kohë të pjesëshme në
Departamenti i Fizikës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.

 
Arsimimi:
1967-1972 Studime universitare në Degën e Fizikës 5-vjeçare dhe diplomimi “Fizikanâ€, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
1973 Emërimi si “Asistent-pedagog†në katedrën e Fizikës së Përgjithëshme, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
1973-1978 Dhënie provimesh kualifikimi: 4 provime të nivelit Universitar dhe 4 te nivelit pasuniversitar.
1976 Emërimi si “Pedagog†pranë katedrës së Fizikës së Përgjithëshme, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
1978-1981 Kryerja e studimeve pasuniversitare në fushën e “Gjeoelektricitetit dhe Gjeomgnetizmitâ€, pranë Fakulteteteve: Gjeologji-Miniera dhe Shkencat e Natyrës, Universiteti i Tiranës
1982 Mbrojtja e disertacionit: “Fushat elektrike dhe magnetike natyrore mbi shtratime nafte dhe gazi†dhe fitimi i gradës “Kandidat i Shkencave†me Vendim të Këshilit të Ministrave Nr. 788, dt. 2512.1982. i ekuivalentuar me gradën “Doktor i Shkencave†me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.351, dt.30.06.1993
1994 Fitimi i titullit “Asistent Profesorâ€me vendim të Komisionit të Kualifikimit Shkencor, Nr. 11, dt. 13.12.1994
1999 Fitimi i titullit “Profesorâ€me vendim të Komisionit të Kualifikimit Shkencor, Nr. 14, dt. 12.05.1999
 
Gjuhët e huaja: Anglisht, Frengjisht, Italisht, rusisht
 
Njohuri kompjuterike
– programim në gjuhët Basic, Visual Basic, Fortran, visual Fortran, Matlab
– zhvillim aplikimesh me Matlab, ANSYS, Java Applets, OpenFoam, etj.
– zbatim aplikimesh mbi e-learning, si moodle etj. .
– Përdorimi i software-ve DAQ si 8057NSTS (matje, regjistrim dhe analizë e matjeve online të fushave elektromagnetike)
– Kalkulimi simbolik (Maple dhe Mathematica)
 
Trainime dhe vizita shkencore:
1987 Pjesmarrës në kursin një mujor: “Geomagnetism and Aeronomy” në qendrën Ndërkombëtare të Fizikës Teorike (ICTP), Trieste (Itali).
1991 Vizitë një mujore në Qendrën Ndërkombëtare të Fizikës Teorike (ICTP), Trieste (Itali), i ftuar nga Abdu Salam (Drejtor i ICTP, Nobelist).
1993 Vizitë një mujore në Universitetin e Siegen (Gjermani), në kuadrin e një projekti të përbashkët europian Tempus: “Using Computer in teaching”.
1993-1994 6-muaj kërkim shkencor në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës, Romë (Itali) në kuadrin e projektit: “Training and Research in Italian Laboratories” të Qendrës Ndërkombëtare të Fizikës Teorike, Trieste (Itali).
1996 Vizitë një mujore në Universitetin e Ferrarës (Itali) në kuadrin e projektit Tempus (Individual mobility) për përgatitjen e kursit pasuniversitar: “Mekanika e Mjediseve të Vazhduarâ€
1997 Pjesmarrës në workshopin 2 javor “Shërbimet dhe Infrastruktura e Internetit-@net97†organizuar nga Fondacioni Soros, Tiranë, 1997
1998 Vizitë dy-javore në Institutin Kombëtar të Gjoefizikës (Romë) i ftuar nga Drejtoria e këtij Instituti për të bashkpunuar me Njësinë e Gjeomagnetizmit.
2001 Vizitë një mujore në Universitetin e Siegen (Gjermani), në kuadrin e një projekti financuar nga DAAD, për përgatitjen e kursit të rinovuar të Fizikës për studentët e Degës së Informatikës.
2001 Vizitë dy-mujore në Universitetin e Barit (Itali), në kuadrin e një projekt INTEREG II
2002 Vizitë një mujore në Universitetin e Ferrarës (Itali), në kuadrin e një projekti Tempus të përbashkët europian: “New curricula for graduate & postgraduate in Physicsâ€, për përgatitjen e një kursi të ri: “Dinamika jolineareâ€.
2002 Vizitë 10 ditore në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (Romë), në kuadrin e një projekti të bashkpunimit shkencor Italo-Shqiptar.
2002 Pjesmarrës në Workshopin: “Teaching physics: a European confrontationâ€, Centre de Physique des Houches, France, Qershor 2002.
2003 Vizitë 10 ditore në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (Romë), në kuadrin e një projekti të bashkpunimit shkencor Italo-Shqiptar.
2004 Vizitë 10 ditore në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (Romë), në kuadrin e një projekti të bashkpunimit shkencor Italo-Shqiptar.
2004 Pjesmarës në workshop-in 2 javor: “Web Enabling Technologies & Strategies for Scientific e-Learningâ€, ICTP, Trieste (Itali) , Prill 2004.
2005 Pjesmarës dhe drejtues seance në workshop-in: “NATO Advanced Research Workshop-New data for the magnetic field in the Republic of Macedonia for enhanced flying and airport safetyâ€, 17-21 Maj 2005, Ohër, Maqedoni .
2008 Vizitë 10 ditore në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (Romë), në kuadrin e një projekti të bashkpunimit shkencor Italo-Shqiptar.
2009 Vizitë 10 ditore në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (Romë), në kuadrin e një projekti të bashkpunimit shkencor Italo-Shqiptar.
1010 Vizitë 10 ditore në Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (Romë), në kuadrin e një projekti të bashkpunimit shkencor Italo-Shqiptar.
2011 Pjesmarres ne workshop-in “Magnetic Repeat station Measuremnt in Europeâ€, MagNetE, Rome, 11-14 Maj 2011
2012 Trajnim ne kursin: “Campi elttromagnetici a radiofrequnenza; tecniche di monitoraggio ambientaleâ€, Shkurt 2012
2015-2017 Dy vizita javore në Insitutin e Meteorologjisë dhe Gjeodinamikës (Njësia e Gjeomagnetizmi) Vienë, Austri Aktiviteti mësimor
1973-1976 Asistent në mësimdhënien e lëndës Fizikës së Përgjithëshme, Fakulteti Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
1976- 1987 Pedagog, Lektor i Fizikës së Përgjithëshme në Fakultetin Gjeologji-Miniera, si dhe përgjegjës i grup-katedrës së Fizikës së Përgjithëshme në këtë Fakultet
1985-1987 Përgjegjës i kursit njëvjeçar të kualifikimit të arsimtarëve si dhe pedagog i lëndës “Lëkundjet dhe Valët†të këtij kursi.
1988-1993 Lektor i Mekanikës Teorike dhe Fizikës së Përgjithëshme, katedra e Fizikës Teorike, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Univeristeti i Tiranës.
1991 Antar i grupit për rinovimin e kurrikulave në Departamentin e Fizikës.
1992 Përgjegjës për ngritjen dhe funksionimin e laboratorit të Fizikës Llogaritëse, i paisur me një Vax-Workstation, një Sun Workstation dhe disa PC
1994-1998 Profesor i Asociuar, Lektor i Mekanikës Teorike dhe Fizikës Llogaritëse, Departamenti i Fizikës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
1998-2007, Përgjegjës i lëndëve “Mekanika e sistemeve të vazhduar†dhe “Plotësime në Fizikë Llogaritëse†në Shkollën Pasuniversitare të Fizikës.
1999-2002 Profesor, Lektor i Mekanikës Teorike dhe Fizikës Llogaritëse, Departamenti i Fizikës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.
2002 Përgjegjës i grupit për hartimin e Kurrikulave të reja në Departamentin e Fizikës sipas modelit të Bolonjës
2003- 2005, Lektor i Fizikës së Përgjithëshme në degën e Informatikës dhe lektor i Mekanikës Teorike në degën e Fizikës, dhe Fizika Llogaritëse (Fizika 5 –vjecare)
2005- 2007 Përgjegjës i Shkollës Pasuniversitare (SHPU) në Fizikë me disa orientime
1998-2008 Përgjegjës i seksionit të Fizikës Teorike dhe Llogaritës, Departamenti i Fizikës, Fakulteti i Shkencave Natyrore
2006-2018 Pedagog i jashtëm në UPT, lektor i lëndës “Mekanika e Kontinumit†për studentët e inxhinjerisë matematike.
2008-2018 Profesor, titullar lëndësh: Mekanika Analitike, Fizika për degën e Informatikës.
2013 – 2018 Profesor, titullar lëndësh: Mekanika e Kontinumit (për studentët e doktoraturë në Fizikë). Kompjuteri në mësimdhënie, Plotësime në Fizikë dhe metoda të zgjidhjes së problemave (Master i mësuesisë)
 
Aktiviteti Shkencor
1976 – 1981 Studime mbi përhapjen dhe modelimin e fushave elektrike dhe magnetike natyrore.
1981 – 1987 Studime mbi metodat numerike dhe përdorimin e tyre në Fizikë.
1982 – 1989 Hartimi i programeve në gjuhët BASIC dhe FORTRAN për modelim dhe përpunim të dhënash, për zgjidhje numerike të ekuacioneve diferenciale, për interpolime, etj.
1987-1991 Udhëheqje e disertacionit për kandidat shkencash : “Studimi i përhapjes së fushave elektromagnetike në mjedise të shtresëzuaraâ€
1991-1992 Studime për modelet e fushës gjeomagnetike normale në Shqipëri. 1992-1993 Instalimi dhe administrimi i sistemit VMS në Vax-workstation dhe i librarisë së programeve në Fortran, si dhe përdorimi i tyre në zgjidhjen numerike të problemeve të ndryshme të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.
1993-1994 Instalimi dhe administrimi i sistemit Solaris 2.6 në Sun-workstation dhe i librarisë së programeve në gjuhën Fortran dhe gjuhën C. si dhe përdorimi i tyre në zgjidhjen numerike të problemeve të ndryshme të kërkimit shkencor.
1993-1995 Studime mbi modelime rajonale edhe globale të fushës gjeomagnetike.
1995-1997 Studime mbi teorinë dinamo të gjenerimit të fushës gjeomagnetike
1998-2000 Zhvillimi i aplikimeve nga fusha të ndryshme me Visual Basic 2000-2001 Përdorimi i Java Apleteve në demostrime dhe vizualizime eksperimentesh në Fizikë.
1997-2002 Analiza në Harmonika në kësulë sferike dhe zbatime të saj në modele rajonale të fushës gjeomagnetike.
2002-2005 Modelime të fushës gjeomagnetike dhe të variacionit shekullor për rajonin ItaliShqipëri.
2005-2007 Konveksioni natyror në gjeometri cilindrike dhe sferike.
2005-2010 Monitorimi i elektromagnetik ambiental në bandë të gjerë frekuencash
2007-2009 Zbërthimi multipolar i fushës gjeomgnetike. Përafrimi kuadupolar dhe koeficientët e Gaussit .
1987-2008 Udhëheqje e mbi 15 diplomave të studentëve të fizikës.
2009-2010 Përdorimi i teknikave të ndryshme të analizës spektrale në studimin e variacionit shekullor të fushës gjeomagnetike dhe detektimi i “geomagnetic jerksâ€.
2011-2012 Teknika te monitorimit te fushave elektromagnetike ambientale
2014 – Krijimi i Java Appleteve në lëndët Fizikë, Matematkë dhe Kimi në shkollën e mesme
2015 -2016 Zbatimi i modelit “Domino†në modelimin e përmbysjeve dhe variacioneve shekulore të momentit dipolar të fushës gheomagnetike.
2016-2017 Studime teorike mbi përforcimin e fushës magnetike nga fluidi përcjellës në lëvizje jo uniforme
2016-2018 Modelimi i anomalive lokale të fushës gjeomagnetike me origjinë koren e Tokës (Rajoni i Austrisë dhe Shqipërisë)
 
Udhëheqje
1989-1991, 1 dizertacion për kandidat shkencash me temë: “Përhapja e valëve elektromagnetike në mjedise të shtresëzuar†, Kandidati: Sh. Caushi
2009-2015, 1 doktoratë me temë: “Studimi i spektrave jon-akustikë të zmadhuar nga të dhënat e sistemeve të radarëve me shpërhapje jokoherente dhe dukurive që lidhen me to†Kandidati B. Dalipi
2015-2018, 1 doktoratë me temë: “Modelinme të variacioneve kohore dhe hapsinore të fushës gjeomagnetikeâ€, kandidati K. Peqini
1989-2009 – udëheqje disa diplomash të diplomës Fizikan 5 vjecar
2009-2018 – udhëheqje disa diplomash në master shkencor mësuesi AML dhe fizikan.
 
Antar i organizimeve profesionale
1992- 2018 Antar i Shoqatës Shqiptare të Fizikës
1998-2007 Antar i Këshillit të Fakultetit të Shkencave Natyrore
1996-2008 Antar i Redaksisë së Revistës “Buletini i Shkencave Natyroreâ€
1998-2000 Anëtar i Senatit të Universitetit të Tiranës.
1996-vijim Antar i Shoqatës Ndërkombëtare të Gjeomagnetizimit dhe Aeronomisë (IAGA – International Associacion of Geomagnetism and Aeronomy) dhe delegat i Shqipëresë në konferencat e delegatëve të IAGA
3010 – 2011 Anëtar i Unionit Europian të Gjeoshkencave (EGU)
2011-2012 Anëtar i Shoqatës Europiane të Fizikës (Antarësi individuale (IM)
2012- vijim Recenzet për artikuj të revistave “ Annali d