Artikuj Shkencorë

 

Bejo Duka and Raimonda Duka , “On the elastic pendulum, parametric resonance and “pumping†swings” , European Journal of Physics, Accepted manuscript 15.11.2918 https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaf146

– Klaudio Peqini, Bejo Duka, “Core-Mantle boundary velocity field recovering from a fourcentury geomagnetic field modelâ€, Journal of Natural and Technical Sciences, JNTS No 46 / 2018 (XXIII)

– Klaudio Peqini, Bejo Duka, Ramon Egli, Barbara Leichter ; “Crustal geomagnetic field and secular variation by regional and global models for Austria†, September 2018, Austrian Journal of Earth Sciences 111(1):48-63 DOI: https://doi.org/10.17738/ajes.2018.0004

– Klaudio Peqini, Bejo Duka, Guido Dominici, “Crustal field recovery and secular variation from regional and global models over Albania†Annals of Geophysics, 61, 1, GM101, 2018; doi: https://doi.org/10.4401/ag-7419

B. Duka, S. Boci, “Spatial variation of the magnetic field inside laminar flows of a perfect conductive fluidâ€, December 2016, European Journal of Physics 38(1) http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/38/1/015806/meta

https://shamanicmysteries.com/blessures-intimes-protection-dans-les-zones/

B. Duka, E. Duka, K. Peqini, “Recovering external contribution from the monthly mean series of a given geomagnetic observatoryâ€, Annals of geophysics, 59, 3, 2016, G0321; doi:10.4401/ag6971; p. 1-11

https://shamanicmysteries.com/blessures-intimes-protection-dans-les-zones/

B Duka, M Gurakuqi, “Përdorimi i APPLET-eve si një nga zbatimet e TIK-ut në mësimdhënien e Fizikësâ€, Revista pedagogjike, Qershor 2015, f. 59-68 (Botim i IZHA – MAS)

– K. Peqini, B. Duka and Angelo De Santis (2015), “Insights into pre-reversal paleosecular variation from stochastic modelsâ€, Frontiers in Earth Science, 16 September 2015 doi: 10.3389/feart.2015.00052

B. Duka, K. Peqini, A. de Santis, F. J. Pavon-Carrasco (2015), “Using “domino” model to study the secular variation†Physics of the Earth and Planetary Interiors 242 (2015) 9–23

– B. Dalipi, B. Duka, “Spektrat jon-akustikë të zmadhuar dhe precipitimi i elektroneve në jonosferën polareâ€, Buletini i Shkencave të Natyrës, Nr. 16, Maj 2014

– E. Qamili, A. De Santis, A. Isac, M. Mandea, B. Duka, “Geomagnetic jerks as chaotic fluctuations of the Earth’s magnetic fieldâ€, Geochemistry Geophysics Geosystems G3, Volume 14, Number 4 12 April 2013.

B. Duka, A. De Santis M. Mandea, A. Isac and E. Qamili, “Geomagnetic jerks characterization via spectral analysisâ€, Solid Earth, 3, 131–148, 2012.

– F. J. Lowes and B. Duka: “Magnetic multipole moments (Gauss coefficients) and vector potential given by an arbitrary current distributionâ€, Earth Planets Space, 63, i–vi, 2011.

– E. Qamili, A. De Santis, G. Cianchini, B.Duka, L. R. Gaya-Piqu´e, G.Dominici “Two geomagnetic regional models for Albania and south-east Italy from 1990 to 2010 with prediction to 2012 and comparison with IGRF-11†Earth Planets Space, 62, 833–841, 2010

– B. Duka, N. Hyka, “Using Neural Networks for the geomagnetic field predictionâ€, “Annals of Geophysicsâ€, Vol. 51, N.2/3, p. 18-30, April/June 2008.

B. Duka, C. Ferrario, A. Passerini, S. Piva “Non-linear approximations for natural convection in a horizontal annulusâ€, International Journal of Nonlinear Mechanics, 42 (2007), p. 1055-1061

B. Duka, A. De Santis, L. Gaya-Pique, “On the modelling of a Geomagnetic Reference Field for the Balkan region†, Geomagnetic for Aeronautic Safety, NATO Proceedings, p. 83-95, 2006 Springer, printed in Netherlands

B. Duka, “Attempt at solving the induction equation of kinematic dynamo in an analytical wayâ€, Albanian Journal of Natural and Technical Sciences, Tirana, Nr. 16, p. 11-21, 2005.

B.Duka, A. De Santis, L. Gaya-Pique, M. Chiappini, S. Bushati, G. Dominici, “A geomagnetic reference model for Albania, Southern Italy and the Ionian Sea from 1990 to 2005â€, Annals of Geophysics, Vol. 47, N. 5, p. 1609-1615, October 2004.

– Z. Mulaj, B. Duka, “Disa demonstrime te vizualizuara per mesimdhenien e fizikes ne shkolleâ€, Revista e Institutit te studimeve pedagogjike: “Kurrikula dhe Shkollaâ€, Nr. 2, f. 27-32, Tirana, 2003.

B. Duka, “Could be the rotation of Earth’s Inner Core as the cause of dipolar magnetic field generation?†Il Nuovo Cimento C, Vol. 22, N.21, p. 191-205, 1999.

B. Duka, “The different rotation of Inner Core and Outer Core of the Earth as the origin of dipolar magnetic fieldâ€, Albanian Journal of Natural and Technical Sciences, Tirana, 2005.

B. Duka, “Attempt at solving the induction equation of kinematic dynamo in an analytical wayâ€, Albanian Journal of Natural and Technical Sciences, Tirana, Nr. 5, p. 59-70, 1998.

B. Duka, “The comparison of different methods of Analyses of Satellite Geomagnetic Anomalies over Italyâ€, Annali di Geofisica ,41, N.1, p. 49-61, 1998.

– M. Chiappini, O. Batteli, S. Bushati, G. Dominici, B. Duka, A. Meloni, “The Albanian Geomagnetic Repeat Station Network at 1994.75†J. Geomag. Geoelectr., N. 49, p. 701-707, 997.

F. J. Lowes, A. De Santis, B. Duka, “A discussion of uniqueness of Laplacian potential when given only partial field information on a sphere†, Geophysics Journal International, N. 121, p. 579-584, 1995.

B. Duka, “A numerical experiment on the spherical harmonic analysis of Core and Crustal geomagnetic fieldâ€, Annali di Geofisica Vol.XXXVI, Nr. 5-6, p. 55-67, 1993.

B. Duka, “Comment on Non-Curl-Free Geomagnetic Field†, Il Nuovo Cimento Vol. 15 C, Nr. 2, p. 251-252, 1992.

B. Duka, S. Bushati, “The normal geomagnetic field and IGRF over Albaniaâ€, Bolletino di Geofisica Teorica ed Applicata, Vol.XXXIII, N. 130-131, p. 129-134, 1991.

B. Duka, N. Likaj, “Nje model matematik i rezistences se dukeshme dhe polarizimit te induktuarâ€, Buletini i Shkencave Natyrore, Nr. 3, p. 93-102, 1990.

– L. Lubonja, A. Frasheri, B. Duka, R. Avxhiu, P. Alikaj, “Mbi thellesine e kerkimeve elektrometrike te kryera ne puse†, Buletini i Shkencave Gjeologjike, N. 3, f. 33-52, 1985.

B. Duka, “Nje model i fushes elektrike dhe magnetike ne nje mjedis me oksido-reduktueshmeri variabelâ€, Buletini Shkencave te Natyres, Nr.2, f. 43-48, 1983.

– A. Frasheri, B. Duka, N. Frasheri, “Llogaritja e fushës magnetike të gjeneruar nga një sferë e polarizuarâ€, Buletini i Shkencave Natyrore, Nr.2, f. 38-50, 1981.

– A. Frasheri, B. Duka, R. Liço, N. Frasheri, “Modeli teorik i përhapjes së fushës elektrike natyrore mbi shtratime nafte dhe gaziâ€, Nafta dhe Gazi, Nr.1, f. 97-112, 1981.

B. Duka, “Rezonanca Parametrikeâ€, Fizika dhe Matematika në Shkollë, Nr. 3 , 1979.