Fakulteti i shkencave të natyrës

PROJEKTI:

"Krijimi i Laboratoreve virtuale për lëndët Fizikë, Kimi dhe Biologji në Fakultetin e Shkencave Natyrore"         Në kuadrin e këtij projekti, të financuar nga Agjensia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), më 2011 u konfigurua një HTTP server. Në të u instalua dhe një faqe provizore e site-it www.fshn.edu.al (me kontributin e E.Nuri). Kjo faqe mund të aksesohej jo vetëm nga çdo kompjuter i rrjetit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, por edhe nga çdo kompjuter në Internet. Në këtë server ishin instaluar laboratoret virtuale, që mund të shkarkoheshin apo të ekzekutoheshin nga padagogë e studentë. Por më 2013, administrata e UT ndryshoi provajderin e Internetit dhe nuk na dha një adresë IP reale, prandaj ky server nuk shihet më nga Interneti. Shpresojmë që këto laboratore të ndihmojnë pedagogët për të përmirësuar e pasuruar mësimdhënien kryesisht në kurse të niveli të parë të Fizikës, Kimisë, Biologjisë. Por, më shumë shpresojmë që këto laboratore të ndihmojnë studentët në përvehtësimin e kurseve të Fizikës, Kimisë dhe Biologjisë.
         Laboratoret virtuale janë në formë demonstrimesh ose eksperimentesh që studenti kryen në kompjuter, duke futur të dhëna e duke marrë rezultate në mënyrë të ngjashme si në laboratoret reale. Në shumicën e rasteve ato janë simulime apo animime të thjeshta dukurish apo eksperimentesh. Ato u japin mundësi përdoruesve që jo vetëm të vëzhgojë këto dukuri apo eksperimente, por edhe të kryejë ndonjë matje apo të ndryshojë rezultatin e ndonjë matjeje dhe të regjistrojë rezultate. Shpesh këto rezultate paraqiten grafikisht, ose llogariten nga programe që përdoruesi nuk i sheh, por mund të marrë rezultatin e këtyre llogaritjeve. Në disa punë laboratori janë dhënë edhe detyra për studentin, që mund të pasurohen nga përdorues-pedagogë.
         Shumica e laboratorëve virtuale (me përjashtim të pak rasteve nga Fizika) janë adoptime të laboratoreve virtuale të publikuara në site-e të ndryshme në Internet, kryesisht nga site-e të Universiteteve të njohur.
         Laboratoret virtuale janë realizuar në mënyra e platforma të ndryshme. Shumica e tyre janë përgatitur në formën e Applet-eve, me anë të programimit në gjuhën Java dhe ekzekutohen nga Brauzerat e Internetit (Mozilla Firefox, Internet Explorer, etj.). Ekzekutimi i tyre, kërkon që brauzeri të jetë i aftë për të interpretuar Javascript. Nëse brauzeri juaj nuk është i aftë, mjafton të shkarkoni nga interneti: Java (TM) Web Start plug-in dhe ta ekzekutoni për ta bërë brauzerin të aftë. Shpesh, qoftë programi Java i kompiluar, qoftë skedarët me vizatime, animime, me tekste shpjegues etj., përmbahen në një skedar të komprimuar (skedari .jar), i cili mund të shkarkohet apo ekzekutohet nga brauzerat e Internetit. Një grup i madh demonstrimesh janë përgatitur në formën e animimeve duke përdorur aplikimin Adobe Flash Professional. Në këtë rast, ekzekutimi i animimit nëpërmjet beauzerit të Internetit, kërkon që në kompjuterin e përdoruesit të jetë i instaluar Adobe Flash Player, i cili shkarkohet falas nga Interneti dhe instalohet në kompjuter lehtësisht. Për përdoruesiit e seksionit të biologjisë gjithashtu do të jete e nevojshme shkarkimi dhe instalimi i Apple Quick Time për të bërë të mundur zhvillimin korrekt të ushtrimeve të përgatitura.
         Çdo laborator virtual është i pajisur me sqarime mbi përdorimin ose brenda vetë faqes ku ekzekutohet animimi/applet-i, ose në një faqe tjetër.
          Më poshtë jepet lista e eksperimenteve/laboratorëve virtuale. Mjafton të klikoni mbi titujt që të hapet dritarja e eksperimentit/laboratorit përkatës.

Kini kujdes me ekzekutimin e skedareve .jar, sigurohuni qe browseri juaj mund t'i ekzekutoje ata.

Janë të mirëpritura vërrejtjet dhe sugjerimet në adresën: bejo.duka@unitir.edu.al

     

         Fizikë


 1. Lëvizja e predhave
 2. Forca elastike
 3. Ligji i dytë i Njutonit
 4. Lavjerësi
 5. Vetitë e gazit
 6. Proçeset termodinamike
 7. Mjete për ndërtimin e qarkut elektrik
 8. Qarku RC
 9. Qarku RLC
 10. Eksperimenti virtual i Faradeit
 11. Thjerrëzat (Lentet)
 12. Spekti i trupit të zi
 13. Atomi i Bohrit
 14. Fotoefekti
 15. Gropa potenciale (Kuantike)

 Biologji

 1. Qeliza
 2. Mitoza
 3. Protistët dhe kërpudhat
 4. Evolucioni i bimëve
 5. Riprodhimi i angjiospermëve
 6. Ksilema
 7. Mejoza
 8. Xhel Elektroforeza
 9. Veçimi i ADN-së
 10. Bioteknologji PCR


    

Kimi


 1. Balanca
 2. Vetitë e ujit
 3. Titullimi Redox në mjedis acid
 4. Përcaktimi i molaritetit të një tretësire
 5. Tretësirat acido-bazike
 6. Ndërtimi i një atomi
 7. Përshtatja e lakores
 8. Vetitë e gazit
 9. Efekti serrë
 10. Shkalla e pH
 11. Reaksioni i kthyeshëm
 12. Kripëra dhe tretshmëria
 13. Gjendjet agregate të lëndës